Име: Парола:  
НОВИНИ
2008-11-26 17:00
От 01.12 до 06.12 в Magglingen, Швейцария ще се проведе европейското първенство по иайдо и джодо, като успоредно със състезанието ще се проведат и семинари по двете бойни изкуства. Повече информация тук виж още

КАЛЕНДАР


Кратък чник на термините в Zen Nihon Kendo Renmei Jodo     Jodoseiteinokata (формени упражнения):  
 1. Ippon-me – Tsuki Zue (Jo, което достига целта).
 2. Nihon-me – Sui Getsu (Мушкане в слънчевия сплит).
 3. Sanbon-me – Hissage (Оттеглящо се Jo).
 4. Yonhon-me – Shamen (Диагонален удар по главата).
 5. Gohon-me – Sakan (Ляво мушкане с меча).
 6. Roppon-me – Monomi (Видение на нещата (внимавай)).
 7. Nanahon-me – Kasumi (Техника при слабо виждане).
 8. Hachihon-me – Tachi Otoshi (Да хвърлиш меча надолу).
 9. Kyuhon-me – Raiuchi (Светкавици (светкавични удари)).
 10. Jyuppon-me – Seigan (Хващане на очите).
 11. Jyuippon-me – Midare Dome (Прекратяване на безредието).
 12. Jyunihon-me – Ran-ai (От бъркотия към хармония).
  Поклон (Rei):  
 1. Za-rei – поклонът се изпълнява от seiza.
 2. Ritsu-rei – поклонът се изпълнява от изправена позиция.
 3. Sogo nо rei – поклон един към друг.
 4. Shinzen ni rei – поклон към shinzen (главна стена в dojo, място за shinto олтар).
 5. Sensei ni rei – поклон към sensei.
 6. Sensei gata ni rei – поклон към учителите (когато не е само един).
    Основни позиции с Jo:  
 1. Sage-jo – Jo се държи с дясната ръка, като единия край сочи към земята, а другия е допрян до дясното рамо – отзад.
 2. Ritsu-jo – Jo се държи с лявата или дясната ръка, като единия край се опира в пода, а другия е пред лявото рамо.
 3. Tsune-no-kamae – естествена, изправена позиция с Jo. Jo се държи в дясната ръка като единия край сочи към гърлото на противника.
 4. Honte-no-kamae – основна позиция.
 5. Gyakute-no-kamae – обърната позиция.
 6. Hikiotoshi-no-kamae – позиция, при която jo се връща назад.
 7. Kasumi-no-kamae – позиция, при която лявата ръка държи долния край на jo пред тялото, на нивото на слънчевия сплит, а дясната ръка придържа jo с дланта навън, като почти се допира до челото.
 8. Ichi-monji-no-kamae – позиция, при която jo е вдигнато над главата, успоредно на пода, като е хванато и в двата края.
    Основни позиции с boken:  
 1. Chudan no kamae – средна защитна стойка.
 2. Morote hidari jodan no kamae – левият крак е отпред, bokenе над главата леко вляво.
 3. Morote migi jodan no kamae – десният крак е отпред, bokenе над главата точно в центъра.
 4. Gedan no kamae – долна защитна стойка.
 5. Hasso no kamae – мечът е отдясно на лицето, tsuba е на нивото на устата, левият крак е отпред.
 6. Waki-gamae – задна странична стойка, мечът е свален долу от дясната страна.
 7. Hodoku – неутрална позиция на tachi в края на kata (меча сочи към лявото коляно на shidachi).
  Размяна на оръжията:  
 1. Shi Uchi Kotai – Команда за размяна на оръжията.
  Jodokihon (базови движения):  
 1. Ippon-me – Honte Uchi (Удряне с ръка в основна позиция (основно удряне)).
 2. Nihon-me – Gyakute Uchi (Удряне с ръка в обърната позиция (обърнато удряне)).
 3. Sanbon-me – Hiki Otoshi Uchi (Връщане Jo назад и след това удар).
 4. Yonhon-me – Kaeshi Tsuki (Завъртане на Jo и след това мушкане).
 5. Gohon-me – Gyakute Tsuki (Високо мушкане и след това основен удар).
 6. Roppon-me – Maki Otoshi (Тласкане надолу със затваряне).
 7. Nanahon-me – Kuri Tsuki (Отвеждане и притискане меча към тялото).
 8. Hachihon-me – Kuri Hanashi (Отвеждане и изтласкване надалече).
 9. Kyuhon-me – Tai Atari (Разбиване в тялото (отхвърляне)).
 10. Jyuppon-me – Tsuki Hazushi Uchi (Отклоняване на мушкане и след това удар).
 11. Jyuippon-me – Do Barai Uchi (Блок в полукръгово движение и след това удар по меча).
 12. Jyunihon-me – Migi Tai Hazushi Uchi (Измъкване с тяло и след това удар –
изпълнява се от дясна позиция). Hidari Tai Hazushi Uchi (Измъкване с тяло и след това удар – изпълнява се от лява позиция).   Стъпки:  
 1. Tsugi ashi – плъзгаща се стъпка.
 2. Aumi ashi – разменна стъпка – задния крак става преден.
  Обръщения:  
 1. Arigato – благодаря.
 2. Gomen nasai – извинете.
 3. Domo arigato – благодаря (официално).
 4. Domo arigato gozaimas'ta – благодаря (много официално).
 5. Onegai shimasu – моля (когато искаме нещо).
    Киай:   1.Iei-i-i-t – при „сечащите” удари. 2.O-o-o-t – при мушкащите удари.   Други важни термини:  
 1. Dojo – зала за практикуване на бойни изкуства (място за просветление).
 2. Seiza – седеж по японски (на колене).
 3. Seiretsu – изравняване по права линия.
 4. Chakuza ­– сядане долу в seiza.
 5. Motoe – заемане на основна позиция.
 6. Mawari migi – обръщане надясно (на 180%) след завършване на “дължината” при упражняването на kihon.
 7. Shidachi – този, който е с Jo.
 8. Uchidachi – този, който е с boken.
 9. Yoi – команда, при която се подготвяме за изпълнение на kihon, упражнението или kata, които са изречени непосредствено преди командата.
 10. Hajime ­– начало (започвайте).
 11. Yame – край (спрете).
 12. Zanshin – да бъдеш бдителен.
 13. Tai jo – команда, при която shidachi и uchidachi се оттеглят след приключване на kata.
 14. Su jo – „Гледай джо”, команда, при която всички се събират на едно място (в кръг, например), за да гледат това, което майсторите показват.
  ki ken tai no ichi: Момента на единство между душата, меча и тялото. dai kyo soku kei: 1 С голямо движение, 2 Интензивно (силно, здраво), 3 Бързо, 4 Плавно-гладко (без напрежение). reih Церемония на поздрав (създава уважение м/у ученик, учител, меч, зала и.т.н.). hakuryoku: Дълбоко човешко достойнство „Разбиващи се вълни в/у скалите" ichi go ichi e: Настояще. Сега и тук. Един живот и една смърт имам. mushin noshin: Отрицание на съзнателното, да действаш правилно без да мислиш. kobo ichi: Обединение на атака и защита в едно. hei jo shin: Психична нагласа на спокойно присъствие. seme: Психична сила, излъчване. enzano metsuke: „Взирайки се в далечни планини".

WebTrade Ltd